Phương pháp tính thuế theo từng lần phát sinh trong Hộ kinh doanh